Avís legal · Aviso legal

Informació General

Información General

Cabirol, S.L. Gestió Empresarial, empresa amb CIF B-61367843 i seu social a Passeig de la Pau, 9, baixos, 08750 Molins de Rei – Barcelona, Espanya, és titular del lloc www.cabirol.cat, i exposa les seves condicions d’ús i normes de confidencialitat aplicables a qui visita l’esmentat lloc.

Abans d’utilitzar qualsevol dels llocs web propietat de Cabirol, S.L.  Gestió Empresarial i/o de les seves filials, li vam aconsellar que llegeixi atentament les condicions d’ús generals.

En endavant s’entendrà que el terme Cabirol Gestió Empresarial abasta tant a Cabirol, S.L. Gestió Empresarial com a les seves filials.

Cabirol, S.L. Gestió Empresarial, empresa con CIF B-61367843 y sede social en Passeig de la Pau, 9, baixos, 08750 Molins de Rei – Barcelona, España, es titular del sitio www.cabirol.cat y expone sus condiciones de uso y normas de confidencialidad aplicables a quienes visitan dicho sitio.

Antes de utilizar cualquiera de los sitios web propiedad de Cabirol, S.L. Gestió Empresarial y/o de sus filiales, le aconsejamos que lea atentamente las condiciones de uso generales.

En lo sucesivo se entenderá que el término Cabirol Gestió Empresarial abarca tanto a Cabirol, S.L. Gestió Empresarial, como a sus filiales.

Hipervincles i accés a llocs web de tercers

Hipervínculos y acceso a webs de terceros

Cabirol Gestió Empresarial declina tota responsabilitat pel que fa a qualsevol altre lloc web al que l’usuari pugui accedir a través d’aquest lloc. És responsabilitat de l’usuari prendre les precaucions necessàries per a garantir que els llocs que decideixi utilitzar no continguin virus ni altres elements de naturalesa destructiva.

L’usuari del lloc web i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç, per exemple links o botons, des del seu lloc web al lloc de Cabirol Gestió Empresarial, haurà de contar amb l’autorització prèvia i per escrit de Cabirol Gestió Empresarial.

Cabirol Gestió Empresarial declina tota responsabilitat sobre el contingut dels llocs web de tercers al que es remeti des d’aquest lloc mitjançant vincles directes o indirectes i que no estigui sota el nostre control.

L’usuari serà responsable exclusiu de l’ús que faci de qualsevol informació obtinguda mitjançant l’accés a enllaços web de tercers.

Cabirol Gestió Empresarial declina toda responsabilidad con respecto a cualquier otro sitio web al que el usuario pueda acceder a través de este sitio. Es responsabilidad del usuario tomar las precauciones necesarias para garantizar que los sitios que decida utilizar no contengan virus ni otros elementos de naturaleza destructiva.

El usuario del sitio web y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un hipervínculo o dispositivo técnico de enlace, por ejemplo links o botones, desde su sitio web al sitio de Cabirol Gestió Empresarial, deberá contar con la autorización previa y por escrito de Cabirol Gestió Empresarial.

Cabirol Gestió Empresarial declina toda responsabilidad sobre el contenido de los sitios web de terceros al que se remita desde este sitio mediante vínculos directos o indirectos y que no esté bajo nuestro control.

El usuario será responsable exclusivo del uso que haga de cualquier información obtenida mediante el acceso a enlaces web de terceros.

Drets de propietat intel·lectual

Derechos de propiedad intelectual

Tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de Cabirol Gestió Empresarial, inclòs, a títol il·lustratiu i no limitatiu, el seu disseny gràfic, el codi font, els logotips, textos, gràfics, il·lustracions i altres elements que apareixen en el mateix.

Ens reservem tots els drets en exclusiva pel material publicat que ha estat creat per nosaltres. Està prohibit utilitzar aquest material en altres publicacions electròniques o impreses sense la nostra autorització expressa.
En facilitar informació, Cabirol Gestió Empresarial no atorga cap llicència pel que fa a qualsevol dret d’autor, patent, ni altre dret de propietat intel·lectual.

Totes les marques i noms comercials de Cabirol Gestió Empresarial utilitzades en aquest lloc són marques, registrades o no, de Cabirol Gestió Empresarial o les seves filials, tret que s’indiqui el contrari. Està prohibit utilitzar, copiar, reproduir, reeditar, carregar, enviar, transmetre, distribuir o modificar les marques de Cabirol Gestió Empresarial de qualsevol manera, inclosa la publicitat relativa a la distribució de materials en el lloc, sense el previ consentiment per escrit de Cabirol Gestió Empresarial. Els noms d’altres empreses i productes esmentats en aquest lloc poden ser marques dels seus respectius titulars.

Aquest lloc web pot incloure altres reserves de propietat registrada i informació sobre drets d’autor, els termes del qual han de respectar-se i complir-se. La informació d’aquest lloc web pot incloure imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

Todo el contenido del sitio web es propiedad exclusiva de Cabirol Gestió Empresarial, incluido, a título de ejemplo no limitativo, su diseño gráfico, el código fuente, los logotipos, textos, gráficas, ilustraciones y otros elementos que aparecen en el mismo.

Nos reservamos todos los derechos en exclusiva por el material publicado que ha sido creado por nosotros. Está prohibido utilizar este material en otras publicaciones electrónicas o impresas sin nuestra autorización expresa.

Al facilitar información, Cabirol Gestió Empresarial no otorga ninguna licencia con respecto a cualquier derecho de autor, patente ni otro derecho de propiedad intelectual.

Todas las marcas y nombres comerciales de Cabirol Gestió Empresarial utilizadas en este sitio son marcas, registradas o no, de Cabirol Gestió Empresarial o sus filiales, a menos que se indique lo contrario. Está prohibido utilizar, copiar, reproducir, reeditar, cargar, enviar, transmitir, distribuir o modificar las marcas de Cabirol Gestió Empresarial de cualquier manera, inclusive en la publicidad relativa a la distribución de materiales en el sitio, sin el previo consentimiento por escrito de Cabirol Gestió Empresarial. Los nombres de otras empresas y productos mencionados en este sitio pueden ser marcas de sus respectivos titulares.

Este sitio web puede incluir otras reservas de propiedad registrada e información sobre derechos de autor, cuyos términos deben respetarse y cumplirse. La información de este sitio web puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.

Protecció de dades personals i normes de confidencialitat

Protección de datos personales y normas de confidencialidad

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) l’informem que les dades personals facilitades per vostè o obtingudes arran de la utilització per part de l’usuari del lloc web de Cabirol Gestió Empresarial, s’incorporaran a un fitxer automatitzat el responsable del qual és Cabirol, S.L. Gestió Empresarial. Les dades no podran ser facilitades a tercers si vostè no ho autoritza de forma expressa, inequívoca i per escrit.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen posant-se en contacte amb la nostra empresa a: Passeig de la Pau, 9, baixos, 08750 Molins de Rei – Barcelona, Espanya, o bé a través de info@cabirol.cat. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat. A causa de la naturalesa confidencial d’aquesta informació, aquest dret no podrà exercir-se per via telefònica.

Cabirol Gestió Empresarial reuneix i utilitza la informació personal dels usuaris per a poder posar-se en contacte amb ells i oferir-los un millor servei, així com mantenir-los puntualment informats de les seves novetats, productes i serveis.

El lloc web de Cabirol Gestió Empresarial pot contenir enllaços amb llocs web de tercers que no estan sota el control de Cabirol Gestió Empresarial. En aquests casos, Cabirol Gestió Empresarial declina tota responsabilitat i li aconsella que s’informi de les normes de confidencialitat d’aquests llocs.

Cabirol Gestió Empresarial podrà divulgar informació personal quan així ho requereixi la llei o si considerem de bona fe que això és necessari per a complir els requisits legals.

La versio d’aquest document en castellà, es proporciona a títol informatiu. En el cas d’existir discrepàncies, l’única versió del document que és vinculant i per la qual es regeix la relació de l’usuari amb Metzger Translations és la versió en català.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos de que los datos personales facilitados por usted u obtenidos a raíz de la utilización por parte del usuario del sitio web de Cabirol Gestió Empresarial, se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es Cabirol, S.L. Gestió Empresarial Los datos no podrán ser facilitados a terceros si usted no lo autoriza de forma expresa, inequívoca y por escrito.

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten poniéndose en contacto con nuestra empresa en: Passeig de la Pau, 9, baixos, 08750 Molins de Rei – Barcelona, España, o bien a través de info@cabirol.cat. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado. Debido a la naturaleza confidencial de esta información, este derecho no podrá ejercerse por vía telefónica.

Cabirol Gestió Empresarial reúne y utiliza la información personal de los usuarios para poder ponerse en contacto con ellos y ofrecerles un mejor servicio, así como mantenerles puntualmente informados de sus novedades, productos y servicios.

El sitio web de Cabirol Gestió Empresarial puede contener enlaces con sitios web de terceros que no están bajo el control de Cabirol Gestió Empresarial. En estos casos, Cabirol Gestió Empresarial declina toda responsabilidad y le aconseja que se informe usted de las normas de confidencialidad de dichos sitios.
Cabirol Gestió Empresarial podrá divulgar información personal cuando así lo requiera la ley o si consideramos de buena fe que ello es necesario para cumplir los requisitos legales.

Oferta online

Oferta Online

Totes les ofertes realitzades a través del lloc web de Cabirol Gestió Empresarial són orientatives i en cap cas seran vinculants si no consta l’acceptació expressa per escrit del personal autoritzat de Cabirol Gestió Empresarial.


Todas las ofertas realizadas a través del sitio web de Cabirol Gestió Empresarial son orientativas y en ningún caso serán vinculantes si no consta la aceptación expresa por escrito del personal autorizado de Cabirol Gestió Empresarial.

Limitació de responsabilitat

Limitación de responsabilidad

Cabirol Gestió Empresarial no garanteix l’absència d’errors o de possibles inexactituds i/o omissions en el contingut accessible a través d’aquest lloc web.

Cabirol Gestió Empresarial declina tota responsabilitat que pogués derivar-se de qualsevol retard o bloqueig del funcionament del sistema electrònic a causa de la deficiència o sobrecàrrega de la xarxa telefònica o d’Internet i dels danys i perjudicis causats per tercers mitjançant intrusió, interferència, omissió i interrupció il·legals, virus informàtics, fallades de la línia telefònica o del funcionament del sistema electrònic per motius aliens al control de Cabirol Gestió Empresarial.

L’usuari utilitza aquest lloc web pel seu propi compte i risc. Cabirol Gestió Empresarial, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels eventuals errors o omissions del contingut d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix. Cabirol Gestió Empresarial, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web ni per qualsevol acció realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

Cabirol Gestió Empresarial no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Cabirol Gestió Empresarial no respon dels danys i perjudicis que talis elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Cabirol Gestió Empresarial no garantiza la ausencia de errores o de posibles inexactitudes y/u omisiones en el contenido accesible a través de este sitio web.

Cabirol Gestió Empresarial declina toda responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier retraso o bloqueo del funcionamiento del sistema electrónico debido a la deficiencia o sobrecarga de la red telefónica o de Internet y de los daños y perjuicios causados por terceros mediante intrusión, interferencia, omisión e interrupción ilegales, virus informáticos, fallos de la línea telefónica o del funcionamiento del sistema electrónico por motivos ajenos al control de Cabirol Gestió Empresarial.

El usuario utiliza este sitio web por su propia cuenta y riesgo. Cabirol Gestió Empresarial, sus socios, colaboradores, empleados y representantes no se responsabilizan de los eventuales errores u omisiones del contenido de este sitio web u otros contenidos a los que se pueda acceder a través del mismo. Cabirol Gestió Empresarial, sus socios, colaboradores, empleados y representantes tampoco podrán ser considerados responsables por cualquier daño derivado de la utilización de este sitio web ni por cualquier acción realizada sobre la base de la información que en él se facilita.

Cabirol Gestió Empresarial no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, Cabirol Gestió Empresarial no responde de los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.

Llei aplicable i jurisdicció

Ley aplicable y jurisdicción

Aquestes clàusules i condicions es regeixen pel disposat en la legislació espanyola vigent i s’interpretaran de conformitat amb la mateixa. Tota disputa relacionada amb les mateixes se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Barcelona (Espanya). L’usuari renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció.

Estas cláusulas y condiciones se rigen por lo dispuesto en la legislación española vigente y se interpretarán de conformidad con la misma. Toda disputa relacionada con las mismas se someterá a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España). El usuario renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Contacte con nosotros